Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2015

20:57
7421 42e4 500

thugbishie:

you are imperfect

what a lovely thing to be

izzchi
20:54
Reposted fromoll oll
20:53
7918 2161

ponderation:

Fire Clouds by AlanMontesanto 

Reposted fromghouleyes ghouleyes
20:53
6914 b718
Reposted fromhagriculture hagriculture
izzchi
20:53
6345 c36d 500
Reposted fromrol rol
izzchi
20:50
6950 3852
Reposted fromrol rol
izzchi
20:48

782/2015

Taka jest - Mikołaj Król

kruchą skorupę zdobić pięknie 
wyrównać postem biedę ducha 
zawodzić smętnie gdy nie słucha

i tańczyć tańczyć gdy umiera 
i klaskać prawą ręką w drugi 
panując przyjąć postać sługi

na plecy bunt na kark pokorę 
smyczą wolności pleść zwątpienie 
upadać w ciszy słów kamieniem

żyć nie swoje

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid
20:47
8842 5c97

boydswan:

F u r y + s c e n e r y

Reposted fromkefka kefka
20:45
8566 4089 500
Reposted fromk8y411 k8y411
izzchi
20:44
8249 6809 500
Reposted fromhepke hepke
izzchi
20:43
POMOCY DO CHUJA JEBANEGO PANA
izzchi
20:43
POMOCY

April 16 2015

izzchi
19:16
4666 5643 500
Reposted fromodurzony odurzony
izzchi
19:15
4670 308d
Reposted fromnazarena nazarena
izzchi
19:15
4674 9437 500
Borszewicz.
Reposted fromrol rol
izzchi
19:14
4853 d392 500
Reposted fromvanilka vanilka
izzchi
19:14
izzchi
19:13
Reposted fromthetemple thetemple
izzchi
19:13
Reposted fromthetemple thetemple
izzchi
19:13
5023 0dc7
Reposted fromtaSowa taSowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl